11:57
salam kim bar?
15:39
123
09:18
Salam
18:03
<h1>Mukam</h1>
18:03
blah blah
16:24
Taze aydym nadip goymala
09:58
Aydym nadip goyup bolyarka muna
09:57
salam
01:47
Salam
00:24
kim gerek
09:52
Kim bar
09:52
Salam!